ΔΙΟΙΚΗΣΗ-02

Στόχος του «Σχεδίου 952» είναι η δημοκρατική λειτουργία της διοίκησης, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησής της, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Στα πλαίσια της Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχεδιάζουμε:

 • Την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του οργανογράμματος του Δήμου, με παράλληλο στόχο την ενσωμάτωση των δημοτικών επιχειρήσεων στον Δήμο.
 • Την αναδιάρθρωση και επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, με άμεση προτεραιότητα την επαναστελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας ώστε να επιτελέσει το δύσκολο έργο της στους τομείς του προγραμματισμού, των μελετών, της διενέργειας διαγωνισμών και της επίβλεψης και παραλαβής έργων.
 • Τη δημιουργία αυτοτελούς τμήματος διαγωνισμών – προμηθειών με στόχο τη διαφάνεια και την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών.
 • Τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης με σκοπό τη διερεύνηση της δημιουργίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης.
 • Την εκπόνηση ενός Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου ώστε να καταφέρει ο Δήμος να υλοποιήσει ολοκληρωμένα και στοχευμένα πολιτικές, συστήματα και δράσεις «έξυπνων πόλεων». Οι βασικές θεματικές ενότητες θα αφορούν την αναβάθμιση της κινητικότητας, την εξοικονόμηση ενέργειας και υδατικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και των προστατευτικών δασών, και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, τη διαχείριση των υπόγειων και υπέργειων δικτύων, την υποστήριξη των αγροτών, την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την τουριστική προβολή. Παράλληλα με την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα όλων των ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων της διοίκησης και της δημοτικής αρχής.
 • Την αναδιοργάνωση του τμήματος συντήρησης υποδομών και εγκαταστάσεων με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να μπορεί ο δήμος να εκτελεί έργα με αυτεπιστασία.
 • Τη δημιουργία αυτοτελούς γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων.
 • Τη δημιουργία αποθήκης υλικών και εργαλείων.
 • Την επανεξέταση της τιμολογιακής πολιτικής των δημοτικών επιβαρύνσεων για δίκαιη κατανομή των βαρών και οικονομική ελάφρυνση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 • Τη νέα χωρική οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τις νέες αρμοδιότητες και να βρίσκονται πάντα δίπλα στον πολίτη.
 • Την ενεργοποίηση δημοτικού αναπτυξιακού γραφείου μιας στάσης που θα αφορά τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
 • Την αξιοποίηση του θεσμού του διαμεσολαβητή μεταξύ του/της δημότη/δημότισσας και του Δήμου, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ο θεσμός θα αναδειχθεί μέσω καμπάνιας ενημέρωσης προς όλους/όλες τους/τις δημότες/δημότισσες.
 • Την καθιέρωση «Ώρας του Δημάρχου», με τακτικές παρουσίες σε όλες τις Κοινότητες, με σκοπό την άμεση επικοινωνία με τους/τις δημότες/δημότισσες.
 • Την ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας των υπηρεσιών του Δήμου με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οργανώνουμε τη μετάδοση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών στο διαδικτυακό κανάλι του Δήμου, ώστε να τις παρακολουθούν όσα άτομα το επιθυμούν, και τη συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των αιρετών.
 • Τη δημιουργία σύγχρονου επιχειρησιακού κέντρου πρόληψης φυσικών καταστροφών.
 • Την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Δήμου και την ανάπτυξη εφαρμογής για smartphones με τη χρήση GIS συστημάτων, που θα παρέχει χρηστικές πληροφορίες και θα καταγράφει τα προβλήματα των δημοτών/δημοτισσών ώστε οι δημοτικές υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα.
 • Τη δημιουργία μόνιμης πλατφόρμας διαβούλευσης και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών.
 • Την οργάνωση των δεδομένων και των πληροφοριών του Δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων που αφορούν το κοινό. Σταδιακή ψηφιοποίηση των δημοτικών αρχείων ώστε όλα τα δεδομένα να είναι άμεσα διαθέσιμα.
 • Την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακής ασφάλειας σε όλα τα προσωπικά δεδομένα των δημοτών/δημοτισσών Πολυγύρου.
 • Την αναβάθμιση του σημαντικού ρόλου των Κοινοτήτων και την απόδοση σε αυτές της προβλεπόμενης Πάγιας Προκαταβολής για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών τους.
 • Τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων επίβλεψης της συντήρησης αγροτικής οδοποιίας στο συμβούλιο της Κοινότητας και την πραγματοποίηση πλήρους χαρτογράφησης του αγροτικού δικτύου.
 • Τη δημιουργία μητρώου εργοληπτών/εργοληπτριών με σκοπό την εξασφάλιση μέσω διαγωνισμού μηχανήματος έκτακτης ανάγκης σε κάθε χωριό.
 • Την ενεργοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων Κατοίκων με στόχο την κινητοποίηση των δημοτών/δημοτισσών και την εξαγωγή προτάσεων απευθείας από τον τοπικό πληθυσμό για τα έργα και τις προτεραιότητες της κάθε Κοινότητας.
 • Την καθιέρωση τακτικών συναντήσεων των Προέδρων των Κοινοτήτων.

Κοινοποιήστε: